REPROBOS: VLADA MORA OBORITI TENDER MTEL-U, NISU ISPUNJENE SVE ZAKONSKE OBAVEZE!

Tender za nabavku usluga mobilne i fiksne telefonije za Vladu Kantona Sarajevo podigao je mnogo buke, a nakon što je za mobilnu telefoniju odabrana kompanija Mtel, krenule su kritike.

U postupku javne nabavke prvo je zajednički konkrus razdvojen na dva, jedan za fiksnu i drugi za mobilnu telefoniju. Kako saznaje naš portal, najpovoljniju ponudu za usluge mobilne telefonije poslalo je Mtel.

U Odluci od 11. marta navodi se da se “Prihvata Preporuka Komisije za ustupanje usluga u postupku javne nabavke usluga mobilne telefonije za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini i ugovor za predmetnu nabavku dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču Mtel a.d.. Ponuda kompanije Mtel bila he 51.817 KM, dok je ponuda BH Telecoma iznosila 76.654 KM, uz napomenu da je BH Telecom ponudio 1,8 miliona minuta, a Mtel 284 hiljade.

KAHRIMAN: VLADA KS ODABRALA MTEL, A NE BH TELECOM, OŠTETILI VLASTITI BUDŽET ZA 20.000 KM

“Reprobos, Kolektivna organizacija koja po osnovu dozvole Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine obnaša poslove zaštite autorskog i srodnih prava na teritoriju bosne i Hercegovine i to po osnovu zaštite prava na naknadu za reproduciranje objavljenih autorskih djela i predmeta srodnih prava za privatnu i drugu vlastitu upotrebu, odnosno prava na nadnadu od uvota tehničkih uređaja koji su podobni za analogno i/ili digitalno reproduciranje sadržaja – uređaja podobnih za zvčno i vizuelno snimanje autorskih djela i predmet srodnih prava, analogne i digitalne nosača slike i zvuka oglasili su se na ponudu između Vlade i Mtel-a.

Utvrdili smo da se između ostalog radi o nabavci novih mobilnih uređaja (pametnih telefona) te u smislu istog stavljamo vam na znanje, da niti ponuđač BH Telekom d.d. Sarajevo, kao niti ponuđač M:tel a.d. Banja Luka, još uvijek nisu ispunili svoje zakonske obaveze, odnosno nisu zaključili ugovor sa našom kolektivnom organizacijom vezano za uvoz tehničkih uređaja, niti su izmirili pripadajuće naknade prema nosiocima prava.

Budući da se u konkretnom slučaju radi o zakonskoj obavezi, koja je urešena zakonima na nivou Bosne i Hecegovine (Zakon o autorskom i srodnim pravima BiH 63/10 i Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH 63/10) pozivamo naslovni organ da donesenu Odluku stavi van snage, te da od ponuđača traži dokaz da su regulisali zakonske obaveze spram ponuđenih urešaja prema našoj kolektivnoj organizaciji.” – izjavio je direktor stručne službe Udruženja Memnun Zečić.

Stavljamo vam na znanje da je i samim zakonom o Javnim nabavkama u članu 44. i 45. potrebno provjeriti kvalifikacije ponuđača i to u smislu profesionalne sposobnosti i lične sposobnosti ponuđača.

Naročito ističemo da članom 170. Zakona o austorskom i srodnim pravima BiH su utvrđene prekršajne sankcije za sva pravna i fizička lica koja bez odgovarajućih ovlaštenja raspolažu se pravima nosilaca autorskog i srodnih prava koje se kreću u rasponu od 1.000KM – 200.000.000KM za prekšioca, kao i da je nadzor nad primjenom utvrđenih prava i ovlaštenja u nadležnosti tržisnih inspektora. – izjavio je direktor stručne službe Udruženja Memnun Zečić.

BH Telecom je uložio žalbu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrani ponuđač izostavio brojne troškove

– BH Telecom se žalio na neprirodno nisku cijenu koju je izabrani ponuđač obrazložio da posjeduju izgrađenu infrastrukturu koja je neophodna za pružanje usluga koje su predmet javne nabavke, te po tom osnovu nisu potrebna dodatna ulaganja, niti izabrani ponuđač ima bilo koji drugi dodatni trošak koji može utjecati na ponuđenu cijenu – kaže Kahriman i objašnjava:

Tenderskom dokumentacijom je definisano da ugovor važi 12 mjeseci, a ne 24 mjeseca. Također je i definisano da svi uvjeti važe tokom svih 12 mjeseci ugovorenog roka što nije slučaj sa zvaničnom ponudom Mtela. Ovo je navelo BH Telecom da zaključi da se radi o alternativnoj ponudi što isto nije dozvoljeno tenderskom dokumentacijom. Također, tehnička specifikacija traži 10+10 sec obračunski period, a akcijska ponuda Mtela je 60+1 sec na koju se pozivaju – ističe Kahriman

O izboru MTela na tenderu fiksne i mobilne telefonije pojašnjava da Vlada ne vodi tendere.

“To je jedna stručna služba koja je pod ingerencijom Vlade, ali je samostalna u svom odlučivanju. Oni su se vodili cijenom i ponudom. Najpovoljniji ponuđač je dobio. MTel je isto domaća kompanija, ali je vlasnik iz inostranstva. Ako govorite o sigurnosti mislim da je vrlo bitno napomenuti kako je sigurnost mobilne telefonske komunikacije u KS-u bitnija npr. od jedne Centralne banke ili od jedne Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.Zašto je samo Kanton Sarajevo tu od jednog posebnog značaja? Ja nisam tu da podržavam nikakvu odluku. Ako je tender proveden ispravno i ako je izabran najjeftniji ponuđač… ja nisam tu da kažem da li želim jednog ili drugog.” izjavio je Forto za RadioSarajevo.

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori