Do koje vrijednosti možete imat robu bez plaćanja carine

Carina

Oslobađanje plaćanja carine je vrijednost robe do 600,00 konvertibilnih maraka po putniku

Ukoliko putujete preko graničnih prijelaza u BiH trebate biti upoznati sa slijedećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju.

Svaki putnik prilikom ulaska u carinsko područije BiH sa sobom može unijeti lični prtljag.

Lični prtljag je sav prtljag koji putnik prijavi nadležnom carinskom organu pri ulasku u carinsko područje Bosne i Hercegovine, kao i svaki drugi prtljag kojeg naknadno predoči carinskom organu nakon dolaska u to područje, pod uslovom da može dokazati da je navedeni prtljag istovremeno prilikom odlaska iz druge države predao prevozniku kao svoj lični prtljag radi prevoza u Bosnu i Hercegovinu.

Roba nekomercijalnog karaktera je roba za koju se određeni carinski postupak zahtijeva povremeno i čija vrsta i količina ukazuju na to da je namijenjena za privatnu, ličnu ili upotrebu u domaćinstvu primaoca ili lica koje je unosi ili je jasno da se radi o poklonima

U skladu sa članom 207. tačka a) alineja 16) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15) od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se lični prtljag putnika, te roba nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika koju putnici unose sa sobom iz druge države u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti. Uslovi i postupak za navedeno oslobađanje regulisani su čl. 34. i 35. Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina („Službeni glasnik BiH“, broj 24/18),.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se uz sljedeća količinska ograničenja po putniku i danu:

 • duvan i duvanski proizvodi:
 • do 200 cigareta, ili
 • do 100 cigarilosa (cigarilosi su cigare težine do 3 grama po komadu), ili
 • do 50 cigara, ili do 250 grama duvana za pušenje, ili
 • odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih duvanskih proizvoda,
 • alkohol i alkoholna pića:
 • s učešćem alkohola većim od 22% volumena, ili nedenaturisani etilni alkohol s učešćem alkohola od 80% volumena i više: 1 litra, ili
 • s učešćem alkohola 22% volumena i manje: 2 litre, ili
 • odgovarajuća proporcionala kombinacija količine navedenog alkohola i pića,
 • mirno vino: 4 litre,
 • pivo: 16 litara.

Putnici do 17 godina nisu oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na duvan i duvanske proizvode, alkohol i alkoholna pića, mirno vino  i pivo.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na ostalu robu nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika ograničava se na predmete u vrijednosti do 600,00 konvertibilnih maraka po putniku i danu, nezavisno od vrste prevoznog sredstva kojim putnik putuje. U navedenu vrijednost ne uračunava se naprijed nabrojana roba (duvan i duvanski proizvodi, alkohol i alkoholna pića, mirno vino  i pivo).

Vrijednost ličnog prtljaga putnika, koji se uvozi privremeno, ili se uvozi ponovno nakon privremenog izvoza, i vrijednost lijekova neophodnih za lične potrebe putnika, ne uzima se u obzir za potrebe primjene navedenog oslobađanja.

Za robu koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika postupajući carinski službenik, oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava usmeno.

Roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika a koja ispunjava uslove za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, oslobođena je i od plaćanja:

 • poreza na dodatu vrijednost, i
 • akcize, shodno članu 30. stav (1) tačka c) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini

Ako je vrijednost pojedinog predmeta koji se uvozi veća od 600,00 konvertibilnih maraka, u svrhu ostvarivanja oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina, vrijednost takvog predmeta ne može se podijeliti. Ne može se ni njegova vrijednost može dijeliti na dva ili više lica. (npr. ako putnik unosi televizor carinske vrijednosti 800,00 konvertibilnih maraka, ne može se izvršiti podjela vrijednosti te robe pa da se na vrijednost od 600,00 konvertibilnih maraka roba oslobodi od plaćanja uvoznih dažbina, a da se na dio vrijednosti od 200,00 konvertibilnih maraka obračunaju i naplate dažbine. Carinski organ obračunati i naplatiti uvozne dažbine i druge indirektne poreze na cjelokuponu carinsku vrijednost predmetnog televizora od 800,00 konvertibilnih maraka. Takođe, npr. kada četiri putnika u motornom vozilu uvezu jedan predmet carinske vrijednosti 2.400,00 konvertibilnih maraka, te zahtjevaju primjenu povlastice, ne može se odobriti povlastica. Uvozne dažbine i drugi indirektni porezi se obračunavaju na ukupnu carinsku vrijednost tog predmeta).

Carina   je   osnovna  uvozna dažbina koja se naplaćuje  na  robu  koja  se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

Po  svojim osnovnim karakteristikama   svrstava  se  u grupu  indirektnih poreza, tereti potrošnju, uračunava   se u cijenu robe i prevaljuje na  krajnjeg potrošača što je označava  kao  oblik poreza  na  promet.

Carina ima osnovne elemente kao i porez: carinski  povjerilac, carinski dužnik, carinska osnovica, carinska stopa, carinske  olakšice.

Obaveza plaćanja carine  nastaje kada  predmetna roba pređe carinsku liniju od 600 KM i sve propise koji se tiču carine možete pogledati na linku OVDJE .

Pročitajte više: Poznat uzrok požara u Starom Gradu: Gađali se cigaretama pa zapalili kauč

Pratite nas na Facebook akter.ba

Pratite nas na našim stranicama na

Vezane vijesti

Odgovori